[s] 死(长)   [ts]    雌(短) 
[z] 刺(长)   [dz]   子(短)   cars [kɑːz]    cards[kɑːdz]

toxic [ˈtɒksɪk][ˈtɑːksɪk] adj.

material [məˈtɪəriəl] [məˈtɪriəl] n. 材料;用具;(有指明特征的)人才;素材;曲目;布料 adj. 物质的;身体需要的;和推理内容有关的;重要的;(证据或事实)决定性的;客观存在的;物欲的